RvS zeer kritisch op permanente crisiswet

0

De Raad van State heeft kritiek op het besluit van het kabinet om de tijdelijke crisis- en herstelwet permanent te maken.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 7 oktober 2011

advies uitgebrach
t over het voorstel van wet tot wijziging van diverse

wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet

door deze te verankeren in de reguliere wetgeving en enkele andere

verbeteringen van het bestuursrecht en omgevingsrecht. De regering heeft

dit advies op 4 januari 2012 openbaar gemaakt.

Uit het advies valt op te maken dat de Raad van State grote bedenkingen om de Crisis- en herstelwet nu (al) definitief te maken. Dat is te vroeg, niet doordacht genoeg en met te veel ongewenste neveneffecten.

Algemene adviesopmerkingen

In het advies komt naar voren dat:

• het wetsvoorstel een andere doelstelling heeft dan de Chw en dat

niettemin de Chw thans zonder nadere probleemanalyse en motivering

permanent wordt gemaakt;

• de mogelijkheden om door wetgeving bij te dragen aan versnelling

van ruimtelijke projecten beperkt zijn, omdat de belemmeringen in de

voortgang van deze projecten vaak met de uitvoering te maken hebben;

• over de effecten van de Chw nog maar heel weinig bekend is, omdat de voorziene evaluatie van die wet niet is afgewacht;

• een analyse ontbreekt over de effecten van het wetsvoorstel, in het

bijzonder ten aanzien van de rechtspositie van burgers, de

rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid;

• een tweedeling dreigt te ontstaan tussen het ruimtelijke bestuursrecht

enerzijds en het overig bestuursrecht anderzijds, waarbij de inhoud en

omvang van die tweedeling bij algemene maatregel van bestuur worden

bepaald;

• het wetsvoorstel volgt op een aantal, eveneens ingrijpende en recent

ingevoerde wetswijzigingen. Het voorstel draagt daarmee niet bij aan de

continuïteit van het wettelijke kader die voor de praktijk (burgers,

bedrijven en overheden) hoogstnoodzakelijk is;

• er sterke aanwijzingen zijn dat het wetsvoorstel het bestuursrecht en

het omgevingsrecht niet vereenvoudigt, maar ingewikkelder maakt en

derhalve de praktijk met nieuwe interpretatieproblemen en extra lasten

belast, en

• het wetsvoorstel vooruitloopt op de onlangs aangekondigde algehele

herziening van het omgevingsrecht die volgens de regering in 2013 haar

beslag moet krijgen en dat niet duidelijk is hoe het wetsvoorstel zich

hiertoe verhoudt. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de voorgestelde

Wet natuur. 

Opmerkingen over afzonderlijke bepalingen

Naast de meer algemene adviesopmerkingen heeft  de Raadvan State onder meer bedenkingen tegen de voorgestelde

bepalingen over het feitenonderzoek na vernietiging, de uitbreiding van

de vergewisplicht, en de beperking van het beroepsrecht van decentrale

overheden. En ook zijn er bedenkingen bij de

versnelde behandeling, de omgevingsvergunning-plus, beroep in één

instantie, projecten met nationale betekenis en de Natuurbeschermingswet

1998.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden