Prinsjesdag 2018: nadruk op samenwerking en kwetsbare groepen

0

‘Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen veel doelen alleen samen bereiken. De energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling – het vraagt allemaal om bestuurlijke samenwerking,’ aldus de Troonrede.

In dit kader gaat er volgend jaar 600 miljoen euro extra naar het gemeentefonds en het provinciefonds. Dit wordt besteed aan zaken die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of regio. Dat heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt. ‘Door de handen ineen te slaan als Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, en als één overheid te werken voor mensen in Nederland, bereiken we meer. Samen pakken we problemen aan die mensen dagelijks ervaren, zoals eenzaamheid en problematische schulden,’ aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Troonrede

Zoals in de Troonrede werd gezegd: ‘De regering neemt initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75+’ers zegt zich eenzaam te voelen. We mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. Samen met provincies, gemeenten en lokale instanties wil het Rijk brede coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en een nieuwe kans te geven.’

Ook werd een aantal aangekondigde maatregelen van het afgelopen jaar nog een keer benadrukt op Prinsjesdag. Een greep hieruit:

Lokale democratie

De regering wil mensen betere mogelijkheden geven om mee te doen in de lokale democratie. ‘De lokale politiek maakt steeds vaker belangrijke keuzes op het gebied van wonen, zorg, energie en leefomgeving. Het bouwen van aardgasvrije woningen is de eerste nationale proeftuin waarbij inwoners kunnen meebesluiten over hoe dit vorm krijgt in hun wijk. Nog in 2018 starten tien experimenten waarbij inwoners de exploitatie en het beheer van vastgoed overnemen,’ meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook moet er meer ruimte komen voor lokale keuzes en maatwerk in de Gemeentewet, en mogelijk ook in aanvullende wet- en regelgeving.

Weerbaarheid lokaal bestuur

‘Lokale politieke ambtsdragers vervullen een sleutelrol in de lokale democratie. Dat moeten ze integer kunnen doen, en zonder angst voor agressie. Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen van politieke ambtsdragers in het omgaan met agressie en geweld. BZK investeert 1,1 miljoen euro in innovatieve initiatieven van veertien gemeenten die bijdragen aan onder meer deze aanpak.’

Ondermijning

Eenmalig wordt 100 miljoen euro gestort in een Ondermijningsfonds om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te intensiveren. Structureel is daarnaast vanaf volgend jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar. Het geld wordt vooral gebruikt om in alle regio’s de integrale aanpak te verbeteren. Burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om woningen te sluiten en er komt een wet die de uitwisseling en verwerking van gegevens makkelijker maakt. Straks mogen overheden meer eigen onderzoek doen om te voorkomen dat criminelen of hun stromannen dienstverlening door de overheid misbruiken. De mogelijkheden om criminele motorbendes te verbieden, worden uitgebreid.

Asielbeleid

Het samenbrengen van alle partners in de asielketen onder één dak, in Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locaties (GVL), zoals in Ter Apel, moet volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) leiden tot snellere en betere samenwerking. Voor vreemdelingen zonder recht op verblijf gaat JenV samen met gemeenten een netwerk van acht Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s) opzetten. In deze LVV’s krijgen uitgeprocedeerde vreemdelingen tijdelijk onderdak en worden ze begeleid naar een duurzame oplossing.

Woningen

Als groot probleem wordt in de Troonrede de oververhitte woningmarkt genoemd. ‘Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en komen starters er niet of nauwelijks tussen. Er is grote behoefte aan woningen met een huur van 700 tot 1000 euro per maand. De regering slaat de handen ineen met gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Het gezamenlijke doel is de bestaande woningvoorraad beter te benutten, uitwassen op de huurmarkt tegen te gaan en een inhaalslag te maken in de bouw van nieuwe huizen.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden